logo UV

PREINSCRIPCIÓ GRAU

CONSULTA DE SOL·LICITUDS

Lletra
Data naixement
Email

 

Les dades de validació són les mateixes de la preinscripció de la GVA.

L'email ha de ser l'introduït en la GVA, sinó va guardar cap email deixe el camp buit

Pot consultar les ajudes a la matricula UV abans de sol·licitarla