Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

9284 Intervenció Psicoeducativa sobre Actituds i Valors en l'Activitat Física i l'Esport - LL.CAFE 1999


Centre
Facultat de Ciències de l'Act. Física i l'Esport (FCAFE)
Departament
Psicologia Evolutiva i de l'Educació
Professor responsable
H0451 - MELCHOR GUTIERREZ SAN MARTIN
Met. Docent
Un exámen teóric, que tindrá lloc a la fí del quadrimestre, més una valoració de la part práctica, assignant una cárrega del 80% i 20% respectivament.
Met. Avaluació
Bibliografia
Gutiérrez, M. (1995). Valores sociales y deporte. La actividad física y el deporte como transmisores de valores sociales y personales. Madrid: Gymnos.
Gutiérrez, M. (2003). Manual sobre valores en la educación física y el deporte. Barcelona: Paidós Ibérica.
Añó, V. (1997). Planificación y organización del entrenamiento juvenil. Madrid: Gymnos.
Arnold, P. J. (1991). Educación Física, movimiento y currículum. Madrid: Morata.
Ajuntament de Barcelona (1999). Una escuela más deportiva y un deporte más educativo. Instituto de Educación y Dirección Deportiva. Ayuntamiento de Barcelona.
Continguts
- Definició i tipus de valors. Processos a l'adquisició del valors socials i personals.
- Posicionament davant dels valors de les pràctiques fisico-esportives. Els valors de l'educació física i l'esport al contexte escolar. Orientació de valors a la práctica fisico-esportiva.
- Desenvolupament de valors a la educació física i l'esport. Activitat fisico-esportiva i desenvolupament del caràcter. L'educació fisico-esportiva als temes transversals i al Proyecte de Centre.
- Els agents socialitzadors i el desenvolupament de valors a l'educació física i l'esport.
Objetius
Aportar als alumnes:
-Coneiximent de les actituts i valors que les pràctiques fisico-esportives caracteritzen tant a practicants com a espectadors i organitzadors de les mateixes.
-Un marc conceptual que ajude a comprendre els processos de transmisió i desenvolupament d'actituts i valors en relació amb l'educació física i l'esport.
-Incorporació de diverses técniques d'intervenció encaminades a la promoció i desenvolupament de valors socials i personals a través de l'activitat física i l'esport.
URL de Fitxa