Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

15571 Anàlisi i Control dels Aliments - D.NUTRIC.HUMANA DIET.


Centre
Facultat de Farmàcia
Departament
Medicina Prev. i Salut Púb., C. Aliment., Toxic. i Med.Legal
Professor responsable
I4359 - GUADALUPE GARCIA LLATAS
Met. Docent
Per a aprovar s'haurà d'obtindre un mínim de 5 punts sobre 10

Met. Avaluació
Preguntes curtes, problemes o test.
Bibliografia
Adrian, J., Potus, J., Poiffait, A., Dauvillier, P. Análisis
nutricional de los alimentos. Ed. Acribia. 1998.
Lees, R. Análisis de los alimentos: Métodos analíticos y de control de calidad. Ed. Acribia. 1991.
Matissek, R., Schnepel, F.M., Steiner, G. Análisis de los Alimentos: Fundamentos, métodos, aplicaciones. Ed. Acribia. 1999.
Métodos Oficiales de Análisis de los Alimentos. AMV. Ed. Mundi Prensa. 1994.
Pearson, D. Técnicas de laboratorio para análisis de alimentos. Ed. Acribia. 1993
Continguts
1.Introducció.
2.El control de qualitat i la seguretat alimentària.Trazabilitat. 3.Mostra i mostreig.
4.Mètodes analítics.
5.Determinacions generals.
6.Anàlisi de lípids.
7.Anàlisi de proteïnes.
8.Anàlisi de carbohidrats.
9.Anàlisi de fibra.
10.Anàlisi de vitamines. Extracció i quantificació de vitamines liposolubles i hidrosolubles.
11.Anàlisi del contingut mineral. Destrucció de la matèria orgànica. Determinació i quantificació.
12.Anàlisi d'alcohol i d'àcids orgànics.
13.Anàlisi d'additius i contaminants.
14.Controls analítics en els aliments
Objetius
Comprendre el concepte de qualitat en aliments i conéixer els sistemes de qualitat per a establir la gestió i la garantia de qualitat en la indústria alimentària.Diferenciar els tipus de mostres i mostratge, pretractament de la mostra i tècniques analítiques utilitzables en aliments per a seleccionar els més adequats segons els objectius del control de qualitat de cada aliment.Distingir i seleccionar l?anàlisi sensorial, biològics, bioquímics, imnmunoquímics i instrumentals empleats en l'anàlisi i control dels aliments.Interpretar el significat dels resultats obtinguts en l'anàlisi realitzada.
URL de Fitxa