Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

14822 La Unió Europea: Economia i Política - LL.PERIODISME 00


Centre
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació
Departament
Economia Aplicada
Professor responsable
Sin datos cargados
Met. Docent
Les classes teòriques giraran en torn a l'exposició pel professor dels continguts de l'assignatura: Les classes pràctiques inclouen resolució de problemes, elaboració de treballs i comentaris de notícies d'actualitat relacionades amb la Unió Europea.
Met. Avaluació
Es tindran en compte els resultats de la prova escrita final, dels assajos presentats i participació en pràctiques. L'examen podrà combinar preguntes tipus test i de desenvolupament. Aprovar l'assignatura requereix superar l'examen amb una qualificació no inferior a 5.
Bibliografia
JORDÁN GALDUF, JOSEP Mª (COORD.), Economía de la Unión Europea, 4ª ed., Cívitas.
LLADÓS, J: Integración europea y empresa, Boixareu Ed.
NIETO SOLÍS, J. A. Fundamentos y políticas de la Unión Europea, Siglo XXI.
NIETO SOLÍS, J. A. La Unión Europea: Una nueva etapa en la integración económica europea, Pirámide.
MORATA, F., La Unión Europea: procesos, actores y políticas, Ariel.
MUÑOZ DE BUSTILLO, R. Y BONETE, R., Introducción a la Unión Europea, Alianza.
Continguts
Atesa la complexitat i extensió del tema i el caràcter introductori del curs, s'han seleccionat les qüestions més significatives per a la comprensió de la matèria, no des d'una visió merament descriptiva de la història, institucions i polítiques actuals de la Unió Europea, sinó incidint en els aspectes teòrics i econòmics que expliquen i permeten interpretar la realitat europea.
El programa es presenta estructurat en deu temes, agrupats en tres parts.
I. INTRODUCCIÓ
1. Comerç internacional i integració econòmica
II. EVOLUCIÓ, ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA
2. El procés de construcció europea
3. Estructura institucional de la Unió Europea
4. Les finances de la Unió Europea
5. La Unió Econòmica i Monetària
III. LES POLÍTIQUES COMUNITÀRIES
6. Polítiques d'intervenció als mercats
7. Cohesió econòmica i política regional
8. L?Europa dels ciutadans
9. La cooperació en justícia i assumptes d'interior
10. Dimensió exterior de la Unió Europea
Objetius
L'objectiu del curs és proporcionar uns coneixements bàsics sobre el funcionament del sistema econòmic i polític de la Unió Europea, mitjançant l'estudi de les institucions, les relacions econòmiques i polítiques i la història del procés de construcció europea, de manera que els alumnes estiguen en condicions de comprendre i interpretar els fets i decisions que contínuament es produeixen a l'àmbit comunitari i que difonen els mitjans de comunicació.
URL de Fitxa