Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

14474 Planificació i Gestió d'Espais Rurals i Urbans - LL.GEOGRAFIA 00


Centre
Facultat de Geografia i Història
Departament
Geografia
Professor responsable
Sin datos cargados
Met. Docent
CLASSES TÉORIQUES, DEBATS, EIXIDES DE CAMP, TREBALLS INDIVIDUALS
Met. Avaluació
Examen i treballs, al 50%
Bibliografia
S'assenyalarà amb detall en cada lliçó. Se seleccionen a continuació 4 de les més significatives:
ESTEBAN, J.: La ordenación urbanística: conceptos, herramientas y prácticas. Barcelona, 2003, Electa, Diputació de Barcelona, 378 pp. GENERALITAT VALENCIANA: Estrategias de vertebración territorial. (Documento II del Avance de Plan de Desarrollo Urbanístico). Valencia, 1995, Consellería d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, 310 pp. Suelo y urbanismo, su polémica actual, Número monográfico de Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales, nº 103, 1995, 255 pp. VV. AA.: Diez años de Planeamiento urbanístico en España, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, Madrid, 1989, 187 pp.
Continguts
La planificació d'espais rurals. Delimitació; canvis i conflictes en els espais rurals europeus; la planificació rural a Espanya. Els conflictes per l'ús del sòl en els espais rurals; el problema del sòl no urbanitzable; la legislació valenciana del sòl no urbanitzable. L'ordenació i gestió d'espais naturals: Figures de protecció i instruments d'ordenació; la llei valenciana d'Espais Naturals Protegits. El medi rural en els Plans Territorials; la planificació de serveis públics en els espais rurals; les polítiques de desenvolupament rural. La planificació d'espais urbans La planificació urbana municipal: La legislació urbanística espanyola i valenciana; el Pla General; el planejament derivat. La producció de l'espai urbà: El debat sobre l'escassetat de sòl urbanitzable; el paper del propietari en la legislació espanyola; l'agent urbanitzador de la L.RAU La planificació urbana a Espanya: La planificació urbana durant el franquisme i les seues conseqüències; els PGOU de la democràcia; l'exemple dels Plans de la ciutat de València. Nous escenaris per a la ciutat. La planificació estratègica de les ciutats.
Objetius
El coneixement de les principals formes de planificació rural i urbana a Espanya i els problemes que han d'afrontar. El maneig directe d'exemples de plans concrets de diversos tipus, a través de la seua lectura i anàlisi i, en la mesura que es puga, del seu reconeixement sobre el terreny.
URL de Fitxa