Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

14465 Introducció a la Geografia Humana - LL.GEOGRAFIA 00


Centre
Facultat de Geografia i Història
Departament
Geografia
Professor responsable
Sin datos cargados
Met. Docent
Classe magistral, participació dels estudiants i tutorització del treball de curs
Bibliografia
1. R. J. Johnston et alii (1987): Diccionario de Geografía Humana. Madrid, Alianza Editorial. 2. R. Puyol et alii (1988): Geografía Humana. Madrid, Cátedra. 3. R. Puyol (coord.) (1992): Geografía Humana. Madrid, Pirámide. 4. C. Carreras (1998): Geografia Humana. Barcelona, Edicions de la Universitat. 5. A. Bailly et alii (2001): Les concepts de la Géographie Humaine. Paris, A. Colin
Continguts
Els continguts de lÆassignatura estan distribuïts en quatre blocs. En el primer sÆexpliquen les diverses tradicions que han configurat lÆactual geografia humana, així com també lÆobjecte dÆestudi dÆaquesta disciplina. El segon tracta de la població, a través dels canvis en la dinàmica, lÆestructura i les polítiques demogràfiques. El tercer bloc explica els aspectes de geografia urbana a una doble escala: per una part, tant el procés dÆurbanització com els nous processos urbans en marxa; per lÆaltra, la conformació dels grans tipus de morfologia urbana i les diverses formes de producció de lÆespai urbà. El quart tracta de la geografia econòmica, amb lÆevolució i caracterització de les grans etapes de lÆeconomia capitalista, així com lÆorganització espacial de les activitats econòmiques. Es tracta dÆobtenir un coneixement dels conceptes i la terminologia bàsics emprats en la geografia humana, en especial en el que són les seues tres branques més importants: població, urbana i economia. Així com també entendre els processos evolutius i les relacions que sÆhi estableixen, entre els aspectes demogràfics, urbans i econòmics.