Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

14457 Hidrologia - LL.GEOGRAFIA 00


Centre
Facultat de Geografia i Història
Departament
Geografia
Professor responsable
Sin datos cargados
Met. Docent
Classes teòriques i pràctiques i sortides de camp
Met. Avaluació
Examen final i treball
Bibliografia
1. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (1998): Libro Blanco del Agua en España.
853 p. 2. DUNNE, T.; LEOPOLD, L. B. (1978): Water in Environmental Planning. San
Francisco, Freeman and Comp., 818 p 3. TRAGSA (1998): Restauración Hidrológico Forestal de Cuencas
y Control de Erosión, Ministerio de Medio Ambiente, Mundi-Prensa, 945 p. 4. WARD, A.D. (
ed.) (1995): Environmental hydrology, Lewis, 462 p. 5. WARD, R. (2000); Principles of
Hydrology, London, McGraw-Hill, 367 p
Continguts
Els continguts que cobreixen aquests objectius estan articulats entorn als
principals processos del cicle de l'aigua, tant a escala global com a escala de conca,
amb atenció especial als temes de precipitació i intercepció, morfometria fluvial,
evaporació i evapotranspiració, infiltració i percolació, vessament superficial i hidrologia
regional. Així mateix s'aborden qüestions sobre la distribució i gestió de l'aigua en el món, en
general, i a Espanya , en particular.
Objetius
Objectius teòrics: Aportar a l'alumne els coneixements bàsics per a la
comprensió dels processos que regeixen el cicle de l'aigua i la dinàmica amb la qual operen,
així com el coneixement dels grans reservoris d'aigua del planeta. Així mateix es pretén
que l'alumne conegui la faceta aplicada de la Hidrologia, mitjançant un acostament teòric
als principis de planificació i gestió hidrològica. Objectius pràctics: Ensinistrar a
l'alumne en els mètodes de càlcul i tècniques d'anàlisis d'informació hidrològica.
URL de Fitxa