Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

14443 Geografia de Xarxes i Sistemes de Transport - LL.GEOGRAFIA 00


Centre
Facultat de Geografia i Història
Departament
Geografia
Professor responsable
Sin datos cargados
Met. Docent
Es combinen classes teòriques, pràctiques d'aula i la realització de debats i exposicions orals.
Met. Avaluació
En primera convocatòria: es podrà optar entre Avaluació Contínua (pràctiques de classe, treballs escrits de curta extensió, i exposició i comentari oral de lectures, entregats o realitzats en les dates que s'indiquen), o Examen Final.

En segona convocatòria: exclusivament, Examen Final.
Bibliografia
GÁMIR A., RUÍZ, M. y SEGUÍ, J.M., 1995, Prácticas de Análisis Espacial, Oikos Tau, Barcelona 2. GÁMIR, A. y RAMOS, D., 2002, Transporte aéreo y territorio, Ariel Geografía, Barcelona 3.MIRALLES-GUASCH, C., 2002, Ciudad y transporte. El binomio imperfecto, Ariel Geografía, Barcelona 4. SEGUI, J. M. y PETRUS, J.M., 1991, Geografía de redes y sistemas de transporte, Síntesis, Madrid. 5. TAAFFE, E.J., GAUTHIER, H.L. y OÆKELLY, M.E., 1996, Geography of Transportation. Second Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River. New Jersey
Continguts
En l'apartat teòric s'analitzen les interrelacions
existents entre els processos de desenvolupament econòmic i territorial i del transport, s'analitzen els principals aspectes d'organització territorial derivats del transport i de l'accessibilitat en àmbits tant rurals com urbans, i s'introdueixen alguns dels desenvolupaments més recents en els diferents modes de transport: alta velocitat ferroviària, transport intermodal, reorganització del transport aeri, etc.
En l'apartat pràctic s'exploren les possibilitats de construcció de models de base gravitatòria, tant per a la previsió de fluxos com per a la determinació de xarxes òptima o l'anàlisi d'estructures territorials; s'introdueixen així mateix algunes qüestions pràctiques referents a la resolució del problema del transport, i a l'anàlisi de grafos.
Objetius
Conèixer els fonaments teòrics de l'anàlisi de xarxes de
transport i comunicacions en relació amb l'organització territorial, i aplicar els seus principis a l'estudi de situacions reals
Ser capaç d'utilitzar tècniques adequades per a analitzar tant l'oferta com la demanda de transport
Comprendre el plantejament bàsic dels principals problemes, tant socials com econòmics, que afecten actualment a l'ordenació del transport
URL de Fitxa