Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

14440 Geografia de la Industria - LL.GEOGRAFIA 00


Centre
Facultat de Geografia i Història
Departament
Geografia
Professor responsable
Sin datos cargados
Met. Docent
Classe magistral, participació dels estudiants i tutorització del treball de curs
Met. Avaluació
La qualificació s'obtindrà amb un examen escrit, on es
valoraran els coneixements adquirits i que significarà 3/4 de la nota. El restant 1/4,
corresponent al crèdit no presencial, s'aconseguirà amb la realització d'un
treball obligatori referit a l'estructura industrial d'un municipi.
Bibliografia
1. A. Precedo et alii (1992): La localización industrial. Madrid, Editorial Síntesis. 2. M. Castells et alii (1994): Las tecnópolis del mundo. Madrid, Alianza Editorial. 3. J. Bosque et alii (1995): Cambio industrial y desarrollo regional en España. Barcelona, Oikos-Tau. 4. R. Méndez et alii (1996): Organización industrial y territorio. Madrid, Editorial Síntesis. 5. R. Méndez (1997): Geografía Económica. Barcelona, Ariel.
Continguts
Els continguts estan organitzats en tres parts. La primera
tracta de l?estructura del sistema industrial, des de l?escala bàsica empresarial
fins a l?establiment de models organitzatius i territorials. La segona part
explica els procesos de reestructuració del sistema, posant l?accent en la
significació de les empreses transnacionals, en el paper de la innovació tecnològica en
els nous espais industrials i en els actuals procesos posfordistes de
descentralització productiva i especialització flexible. La tercera estudia l?organització
i el dinamisme de l?espai industrial, a través de l?establiment d?una nova
lògica espacial de la indústria, del canvi industrial en els espais urbans i rurals,
així com de les polítiques de promoció i ordenació industrial.
Objetius
L'objectiu és obtenir un coneixement detallat dels conceptes i
la terminologia emprats en la geografia de la indústria, així com entendre la
forma en què el territori i la localització afecten l?activitat industrial.
URL de Fitxa