Home > Bachelor degree > Degree > Subject > Ficha técnica

Ficha técnica de una asignatura en una titulación

14440 Industrial Geography - Five-year degree in Geography


Center
Faculty of Geography and History
Departament
Geography
Lecturers in charge
Sin datos cargados
Met. Docent
Classe magistral, participació dels estudiants i tutorització del treball de curs
Met. Avaluació
Final examination and project work
Bibliografia
1. A. Precedo et alii (1992): La localización industrial. Madrid, Editorial Síntesis. 2. M. Castells et alii (1994): Las tecnópolis del mundo. Madrid, Alianza Editorial. 3. J. Bosque et alii (1995): Cambio industrial y desarrollo regional en España. Barcelona, Oikos-Tau. 4. R. Méndez et alii (1996): Organización industrial y territorio. Madrid, Editorial Síntesis. 5. R. Méndez (1997): Geografía Económica. Barcelona, Ariel.
Continguts
Els continguts estan organitzats en quatre parts. La primera tracta de lÆestructura del sistema industrial, des de lÆescala bàsica empresarial fins a lÆestabliment de models organitzatius i territorials. La segona part explica els procesos de reestructuració del sistema, posant lÆaccent en la significació de les empreses transnacionals, en el paper de la innovació tecnològica en els nous espais industrials i en els actuals procesos posfordistes de descentralització productiva i especialització flexible. La tercera estudia lÆorganització i el dinamisme de lÆespai industrial, a través de lÆestabliment dÆuna nova lògica espacial de la indústria, així com del canvi industrial en els espais urbans i rurals. Finalment, la quarta part explica les polítiques de promoció i ordenació industrial, així com els problemes generats pel binomi indústria i medi ambient. Fet i fet, es tracta dÆobtenir un coneixement detallat dels conceptes i la terminologia emprats en la geografia de la indústria, així com entendre la forma en què el territori i la localització afecten lÆactivitat industrial.