Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

14230 Tipologia Lingüística - LL.FILOL.ANGLESA 00


Centre
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació
Departament
Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació
Professor responsable
Sin datos cargados
Met. Docent
- Explicació magistral i diàleg a l'aula
- Utilizació de la xarxa informàtica per a la consulta de pàgines relacionades amb el tema
Met. Avaluació
- Examen final tipus test
- Entrega de mapes amb glotònims prèviament fixats a classe
Bibliografia
-Gallardo, B.(2000): Evolución de lenguas y tipología, Valencia, Tirant
lo Blanch
-COMRIE, B.(1981): Universales del lenguaje y tipología lingüística. Gredos, Madrid 1988.
-CROFT, W.(1990): Typology and universals.Cambridge Univ. Press.
-GARCÍA-MIGUEL, José M. (1995): Las relaciones gramaticales entre predicado y participantes. Santiago. Univ. de Santiago
-GREENBERG, J.(ed.) (1963): Universals of Language. Cambridge, MIT.
-GREENBERG, J.; C.A. FERGUSON y E.MORAVCSIK (eds.) (1978): Universals of human language (4 vols.). Stanford Univ. Press.
-Hagège, Claude (1982): La estructura de las lenguas. Madrid, Gredos, 1987.
-MORENO, J.C.(1991): Curso universitario de lingüística general.Madrid: Síntesis.
-MORENO, JC(1995): La lingüística teórico-tipológica.
. Gredos
Continguts
1: Enfocaments de la diversitat lingüística (diacrònic, sociogeogràfic, estructural).
2: Tipologia fonològica. Sistemes vocàlics. Sistemes consonàntics. Universals fonètics.
3: Tipologia morfològica. Classificacions tradicionals del XIX. Sapir. Greenberg. Els tipus morfològics. Tècniques morfològiques: derivació, flexió, afixació, d'altres.
4: Tipologia sintàctica. Mecanismes i nivells. Actància i tipologia. Concordància de nuclis i determinants. L'ordre de paraules. Fenòmens pragmàtics amb incidència sintàctica.
5: Tipologia semàntica. Els primitius semàntics. Tipologia lèxica.
6: Tipologia pragmàtica. Pragmàtica enunciativa. Pragmàtica receptiva.
7. Les llengües del món. Asia, Àfrica, Oceània i el Pacífic, Amèrica, Europa.
Objetius
L'objectiu principal de l'assignatura és familiaritzar a l'estudiant amb les nocions fonamentals de l'estudi tipológic i amb la diversitat dels sistemes gramaticals; el repàs dels components fonològic, morfològic, sintàctic, semàntic i pragmàtic es completa, a més a més, amb un recorregut general per la geografia lingüística.
URL de Fitxa