Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

14143 Sociolingüística Catalana - LL.FILOL.CATAL.00


Centre
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació
Departament
Filologia Catalana
Professor responsable
G1096 - LLUIS BERNAT POLANCO ROIG
Met. Docent
Combinació dels mètodes conductista i constructivista: s?alternen les classes magistrals amb les aportacions reflexives dels estudiants.
Met. Avaluació
Examen final dels continguts del curs, de les aportacions desenvolupades a les classes i de les lectures proposades tant per a cada tema com per al conjunt de l?assignatura.
Bibliografia
Aracil, Lluís V. (1982) Papers de sociolingüística. La Magrana, Barcelona.
Bastardas, Albert / Soler, Josep (eds.) (1988) Sociolingüística i llengua catalana. Empúries, Barcelona.
Boix, Emili / Vila, F. Xavier (1998) Sociolingüística de la llengua catalana. Ariel, Barcelona.
Ninyoles, Rafael L. (1972) Idioma y poder social. Tecnos, Madrid.
Vallverdú, Francesc (1980) Aproximació crítica a la sociolingüística catalana. Ed. 62, Barcelona.
Continguts
1. Els usos de la sociolingüística.
1.1.Insuficiències de la lingüística: crítica sociològica i sociolingüística. 1.2. Sociolingüística i sociolingüística catalana. Evolució i diversitat.
2.La variació lingüística.
2.1.L'estudi quantitatiu de la parla. I l’estudi de la variació.
2.1.1.Bases teòriques, metodologia i principals aportacions.
2.1.2.Estudis variacionistes en la sociolingüística catalana.
2.2.Les varietats lingüístiques.
2.2.1.Definició i delimitació macro i microsociolingüística.
2.2.2.L'aproximació sistemicofuncional. Variació social i funcional..
2.2.3.La varietat estàndard. El cas del català.
3.Contactes de llengües i varietats. 3.1. Els parlants bilingües.
3.1.1.Bilingualitat: tipus i processos. La llengua materna.
3.1.2.Conseqüències psicolingüístiques de la bilingualitat.
3.1.3.Variables de l’adquisició i pèrdua de la llengua.
3.2.Repertoris lingüístics i pautes d'ús.
3.2.1.Diglòssia i fenòmens transcòdics. Canvi i alternança de codis.
3.2.2.La interferència, acomodació i comunicació intercultural.
4.La diversitat lingüística.
4.1.Identitats socials i llengües.
4.1.1.Llengua, etnicitat i nació. Nacionalisme i nacionisme.
4.1.2.Comunitat lingüística. Identitat i vitalitat etnolingüístiques.
4.1.3.Actituds lingüístiques i ideologies lingüístiques.
4.2.Poders i llengües.
4.2.1.Multilingüisme i estat.
4.2.2.Llengües minoritàries i minoritzades: manteniment i substitu
Objetius
Introduir els principals conceptes i models d?anàlisi de la sociolingüística general des d'una visió integrada, tot presentant i aprofundint especialment en els més directament relacionats amb la situació social de la llengua catalana.
Desenvolupar la consciència crítica i la capacitat d'anàlisi davant la realitat sociolingüística de la nostra societat, i plantejar ulteriors línies d'aprofundiment i de recerca.
URL de Fitxa