Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

14142 Sintaxi Catalana - LL.FILOL.CATAL.00


Centre
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació
Departament
Filologia Catalana
Professor responsable
H1171 - JULIA TODOLI CERVERA
Met. Docent
Partir dels coneixements dels estudiants i fomentar la seua participació.
Met. Avaluació
Examen parcial i examen final. Criteri avaluador: deduir el nivell d’estudi, reflexió, comprensió i assimilació de la matèria tractada. L’exposició ha d’estar argumentada, de tal manera que el text estiga ben construït. La llengua utilitzada s’ha d’ajustar a la norma.
Bibliografia
CUENCA, Maria Josep (1996): Sintaxi fonamental. Barcelona, Empúries.
FABRA, Pompeu (1956): Gramàtica catalana. Barcelona, Teide.
GCC (2002): Gramàtica del català contemporani (dirigida per Joan Solà, Maria Rosa Llorent, Joan Mascaró i Manuel Pérez Saldanya). Barcelona, Empúries. Tres volums.
SARAGOSSÀ, Abelard (2003): Gramàtica valenciana raonada i popular. Els fonaments. Gandia, CEIC Alfons el Vell.
SOLÀ, Joan (1994): Sintaxi normativa: estat de la qüestió. Barcelona, Empúries.
Continguts
Conceptes bàsics. Objecte d’estudi, categoria i funció.
Constituents específics de la predicació.
Coordinació
Oració composta.
Impersonalitat i passivitat.
Processos discursius.
Objetius
Aprofundir en la descripció i la comprensió de les construccions sintàctiques del català.
Analitzar com tracten les gramàtiques els conceptes estudiats.
Analitzar textos amb els conceptes teòrics treballats.
Mirar com tracta l’ensenyament els conceptes estudiats.
Reflexionar sobre criteris que cal usar en la normativa i sobre la relació entre les regles concretes, la teoria lingüística i l’ús real de la llengua oral l’escrita.
Relacionar la matèria amb l’entorn social de la llengua.
URL de Fitxa