Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

14128 Onomàstica catalana - LL.FILOL.CATAL.00


Centre
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació
Departament
Filologia Catalana
Professor responsable
Sin datos cargados
Met. Docent
Teoricopràctica.
Met. Avaluació
A elegir entre:
- Examen final dels coneixements adquirits a classe i de les lectures.
- Realització d'un treball d'investigació.
Bibliografia
VV.AA. Materials de toponímia, 2 vols, a cura de Vicenç M. Rosselló i Emili Casanova, Comercial Denes, València, 1995.
VV.AA. Introducció a l'onomàstica, ed. de Xavier Terrado, IEIlerdencs, Lleida, 1994.
Moreu-Rey, E. Els nostres noms de lloc, Palma de Mallorca, 1982
Moreu-Rey, E. Renoms, motius, malnoms i noms de casa, Barcelona, 1981.
Moll, F. de B. Els llinatges catalans, Mallorca, 1982.
Barceló, C. Toponímia aràbiga del País Valencià: Alqueries i castells, València, 1982.
Labarta, A. Onomàstica dels moriscos valencians, Madrid, CSIC, 1987
Coromines, J. Estudis de toponímia catalana, 2 vols., Barcelona, 1965.
Coromines, J. Onomasticon Cataloniae, Barcelona, Ed. 62.
Butlletí Interior de la Societat d'Onomàstica.
Continguts
1. Onomàstica i lingüística: Per a una teoria i una aplicació lingüística de l'onomàstica.
2. Onomàstica i història de la llengua.
3. Toponímia.
3. 1. Fonts i mètodes.
3. 2. Classificació dels topònims: Per estrats lingüístics, pels genèrics, per camps semàntics.
3. 3. Gramàtica i normalització dels topònims. Caracterització lingüística.
3. 4. Exemples pràctics de topònims.
4. L'antroponímia.
4. 1. Fonts i mètodes.
4. 2. Classificació dels llinatges: Procedents de topònims, de noms, de lèxic comú..
4. 3. Caracterització lingüística dels antropònims.
4. 4. Els malnoms.
4. 5. Els llinatges valencians d'origen aragonés i català.
Objetius
Estudiar el cognom i el topònim valencià a través de la història.
Veure les característiques més importants de la normalització toponímica en català.
URL de Fitxa