Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tčcnica

Fitxa tčcnica d'una assignatura en una titulació

14081 Introducció a la Sintaxi Catalana - LL.FILOL.CATAL.00


Centre
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació
Departament
Filologia Catalana
Professor responsable
H1171 - JULIA TODOLI CERVERA
Met. Docent
S?emprarą una metodologia constructiva i es fomentarą la participació dels estudiants. Els continguts es presentaran de forma deductiva en uns casos (de la regla a la llengua) i inductiva, en uns altres (de la llengua a la regla).
Met. Avaluació
L’avaluació és un examen final escrit i consta de tres parts: comentari categorial i funcional d’una estructura sintąctica; identificació de categories i funcions a partir d’un text, i correcció normativa d’estructures sintąctiques
Bibliografia
CUENCA, Maria Josep (2003):Sintaxi Catalana, Barcelona:Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya
FABRA, Pompeu (1956) Gramątica catalana, Barcelona:Teide.
Guia d’usos lingüķstics 1. Aspectes gramaticals, Valčncia:IIFV.
PÉREZ SALDANYA, Manuel (1992):“Aqueix obscur subjecte de desig”, Miscel.ląnia Sanchis Guarner, vol. 2, Barcelona:Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 505-522.
RAMOS, Joan R. (1992):Introducció a la sintaxi. Anąlisi categorial i funcional de l'oració simple, Valčncia: Tąndem
SOLĄ, Joan (1994):Sintaxi normativa: estat de la qüestió, Barcelona, Empśries.
SOLĄ, Joan et al. (dir.) (2002):Gramątica del Catalą Contemporani, Barcelona:Empśries.
VILĄ, Carme (1990):Sintaxi bąsica del catalą, Barcelona: Barcanova
Continguts
1: L'ensenyament de la gramątica
1.1.Tipus de gramątica: normativa, descriptiva i predictiva
1.2.Conceptes sintąctics bąsics: categoria, funció, sintagma, oració, cląusula i fragment
2: El sintagma nominal
2.1.Nucli: nom comś, nom propi, pronom i categoria buida
2.2.Complements: tipus i ordenació
2.3.Especificadors: determinants i quantificadors. L'anomenat lo neutre i altres aspectes normatius sobre l'śs dels especificadors nominals
2.4.La funció de subjecte
3: El sintagma verbal
3.1.Tipus de predicats: predicats verbals i no verbals; les funcions d'atribut i de complement predicatiu
3.2.Els verbs predicatius: estructura argumental i transitivitat
3.3.Els complements directe i indirecte: caracterització i substitució pronominal
3.4.El sintagma preposicional i la funció de complement de rčgim verbal: caracterització, substitució pronominal, i canvi i caiguda de preposicions
3.5.El sintagma adverbial: delimitació i incidčncia verbal
3.6.El complement circumstancial: adjunts del predicat i adjunts de l'oració
Objetius
?Proporcionar una descripció categorial i funcional de l'oració simple en catalą
?Relacionar la sintaxi del catalą amb la d'altres llengües prņximes (geogrąficament o genealņgicament)
?Aprofundir en el domini i la reflexió dels aspectes de gramątica normativa relacionats amb les estructures sintąctiques tractades
URL de Fitxa