Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

13961 Pragmàtica Intercultural - LL.FILOL.CATAL.00


Centre
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació
Departament
Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació
Professor responsable
Sin datos cargados
Met. Docent
Al llarg del curs es desenvolupen les differents unitats temàtiques, seguides d´un debat amb els estudiants. Es programen una sèrie d´activitats pràctiques relacionades amb la temàtica del curs per a la seua exposició en aula o la seua presentació en treballs escrits.
Met. Avaluació
L´avaluació del curs es realitzarà per mitjà d´un examen final amb una part referida al temari teòric i un altra referida a les activitats pràctiques. Aquestes s´avaluaràn igualment a partir d´exposicions en aula o a partir de treballs escrits.
Bibliografia
Briz Gómez, Antonio (1998): El español coloquial en la conversación. Esbozo de pragmagramática, Barcelona, Ariel
Calvo Pérez, Julio (1994): Introducción a la pragmática, Madrid, Cátedra.
Escandell, M. V. (1996): Introducción a la pragmática, Barcelona, Ariel
Gallardo Paúls, Beatriz (1994): Análisis conversacional y pragmática del receptor, Valencia, Episteme
Hernández Sacristán, Carlos (1999): Culturas y acción comunicativa. Introducción a la pragmática intercultural, Barcelona, Octaedro.
Levinson, Stephen C. (1989 (1983)): Pragmática, Barcelona, Teide.
Continguts
Un primer bloc temàtic es troba dirigit als fonaments de l´orientació contrastiva i intercultural en pragmàtica i a la seua contextualització sociohistòrica. Un segon bloc aborda els usos del llenguatge com a accions socialment valuables destacant els paràmetres de variabilitat intercultural, amb els quals es manifesten els criteris de valoració. Un tercer bloc sotmet a estudi l´acció communicativa com a activitat inferencial socioculturalment emmarcada. És a dir, s´estudia ací la naturalesa d´allò implícit i els valors associats a l´acció d´implicitar. Un quart bloc sotmet a estudi l´espai interlocutiu, és a dir, les diferents maneres de representar els agents implicats en l´acció comunicativa i de gestionar la imatge social de la qual en són portadors.Un cinqué bloc aborda el tema de l´acció communicativa com a acció estratègica i negociada, és a dir, com a emmarcada dins d´una activivitat dialògica i conversacional, que es desenvolupa cara a cara, mitjançant!
l´escriptura o per altres mitjans tecnològics. Al sisé i darrer bloc temàtic s´estudia el principi de cortesia des de la perspectiva intercultural, i alhora els error pragmàtics i els prejudicis interculturals que s´hi associen.
Objetius
Presentació, anàlisi i discussió dels aspectes més rellevants d´una orientació intercultural en pragmàtica. Se sotmetràn a estudi des d´aquest punt de vista les diferents unitats temàtiques de la pragmàtica i els diferents nivells als quals es manifesten els models d´us del llenguatge i els valors que s´hi associen. Objectiu fonamental del curs és mostrar l´estreta relació existent entre aquests models d´ús del llenguatge i les normes o criteris generals que guien l´acció social.
URL de Fitxa