Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

13852 Llatí - LL.FILOL.FRANCESA00


Centre
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació
Departament
Filologia Clàssica
Professor responsable
Sin datos cargados
Met. Docent
Clases teóricas y prácticas.
Met. Avaluació
Exàmens escrits i orals
Bibliografia
M. Bassols de Climent, Sintaxis latina, Madrid, CSIC, 1956. L. Rubio, Introducción a la Sintaxis Estructural del Latín, Barcelona, Ariel 1966. L. Rubio- T. González Rolán, Nueva Gramática Latina, Madrid, Coloquio, 1988. E. Valentí Fiol, Sintaxix Latina, Barcelona, Bosch, 1984 (16ª ed.).
Continguts
- INTRODUCCIÓ. Descripció de la llengua llatina des de diferents perspectives: històrica, geogràfica i cronològica; la seua relació amb altres llengües del tronc indoeuropeu, els primers testimonis lingüístics, els principals representants dels diversos gèneres literaris, influx i transcendència del llatí com vehicle de cultura i comunicació fins els nostres dies, l?evolució del sistema lingüístic llatí a les llengües romàniques, etc.
- FORMACIÓ DE PARAULES. Estudi dels diversos procediments de creació lèxica: sufixació, derivació, composició, préstec, etc. Importància del llatí com a font i recurs lèxic per a la creació de neologismes en la realitat lingüística actual.
- FONOLOGIA. Estudi dels sistemes vocàlic i consonàntic, i principals línies de la seua evolució a les llengües romàniques. Normes de prosòdia, accentuació.
- MORFOSINTAXI. Estudi de les parts de l?oració: la classe nominal, valors dels casos llatins i la seua posterior degradació i desaparició, l?adjectiu, el sistema pronominal, el verb, l?estructura de la conjugació llatina.
- SINTAXI ORACIONAL. Estudi de l?oració composta. Parataxi i Hipotaxi. les proposicions subordinades: classificació i funció.
- PRÀCTIQUES. Aplicació dels conceptes teòrics a l?anàlisi i traducció d?una selecció de textos d?escassa dificultat assequible al nivell dels estudiants.
Objetius
- Coneixement del sistema lingüístic del llatí clàssic, entès aquest com el conjunt d?estructures morfosintàctiques que configuren la llengua llatina en el període comprés entre els segles IaC-IdC aproximadament.
- Estudi de les successives transformacions experimentades per aquest sistema en els seus diferents aspectes fonètics, morfològics i sintàctics fins la seua desaparició i consegüent naixement de les llengües romàniques.
- Adquisició de destresa en l?ús de les eines lingüístiques per a la traducció de textos llatins clàssics, tant en prosa com en poesia.
URL de Fitxa