Inicio > Primer y segundo ciclo > Titulación > Asignatura > Ficha técnica

Ficha técnica de una asignatura en una titulación

13801 Textos Latinos I - L.FILOL.CLÁSICA 00


Centro
Facultad de Filología, Traducción y Comunicación
Departamento
Filología Clásica
Profesor responsable
Sin datos cargados
Met. Docent
Met. Avaluació
Examen Final - -
Bibliografia
a) Diccionaris:
- SEVA, A. (dir.) (1993), Diccionari Llatí-Català. Barcelona, Enciclopèdia Catalana.
- GAFFIOT, F. (1934), Dictionnaire Illustré Latin-Français. París, Hachette.
- GLARE, P. G. (1982), Oxford Latin Dictionary. Oxford, Univ. Press.
- SEGURA MUNGUIA, S. (2001), Nuevo Diccionario Etimológico Latín-Español y de las voces derivadas. Bilbao, Univ. Deusto.
- BLÁNQUEZ FRAILE (1967), Diccionario Latino-Español I-II-III. Barcelona, R. Sopena.
La bibliografia horaciana és inabastable; per tots:
- Aufstieg und Niedergang der r÷mischen Welt, vol. II 31/3, 1405-1558.
- És imprescindible també la consulta de L'Année Philologique (1900ss.) entre d'altres repertoris bibliogràfics.
Continguts
A.- PROGRAMA
Com que els cursos anteriors s'han consagrat a l'estudi de diversos gèneres literaris (prosa: Gai Juli Cèsar, Marc Tul.li Ciceró; èpica: Publi Virgili Maró; poesia amorosa: Publi Ovidi Nasó, etc.), aquest primer curs d'especialitat cal dedicar-lo al gènere líric: els Carmina i l'Epodon Liber de Quint Horaci Flac. El mòdul, doncs, quedarà estructurat en crèdits teòrics i pràctics.
En els primers, hom analitzarà d'entrada la mètrica logaèdica d'Horaci (estrofes i dístics), tan diferent de la que l'alumne ha estudiat fins ara (hexàmetres dactílics en Virgili, dístics elegíacs en Ovidi). Un cop coneguda aquesta, s'exposaran les figures estilístiques ûcom a complement de la prosòdia-, les quals palesades primer en la Rhetorica ad Herennium i recollides més tard per Ciceró i Quintilià, seran imprescindibles per a una correcta anàlisi del text.
Pel que fa als crèdits pràctics, hom traduirà i comentarà una selecció dels Carmina i l'Epodon Liber sencer. El comentari filològic hi inclou els dos vessants: signicat i significant.

B.- OBJECTIUS
Els Textos Latins, I, assignatura del Segon Cicle en la titulació de Filologia Clàssica no és només un complement dels coneixements que els alumnes han obtingut en els tres cursos anteriors, sinó un aprofundiment en les explicaci