Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

13723 Elements Àrabs en les Llengües Romàniques - LL.FILOL.CLÀSSI.00


Centre
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació
Departament
Filologia Catalana
Professor responsable
Sin datos cargados
Met. Docent
Met. Avaluació
Bibliografia
Se suministrarà un llistat bibliogràfic sobre els diversos aspectes que s'hi aniran tractant (etimologies, morfosintaxi, cronologies, vocabularis) que servirà a lÆalumne per a la comprensió dels temes del present curs i per als seus interessos futurs.
Continguts
Proporcionar els fonaments científics i la metodologia necesària per a lÆestudi de lÆetimologia dels arabismes lèxics i onomàstics en les llengües romàniques que faciliten lÆadquisició dÆunes tècniques lingüístiques específiques.
1. Els arabismes de les llengües romàniques. 1.1. LÆexpansió medieval de lÆIslam. 1.2. Canvi de codi lingüístic entre musulmans i cristians. 1.3. La colonització dÆOrient i el Magreb als segles XVIII i XIX 2. Llengua àrab i llengües romàniques.2.1. Els factors cultural i científic. 2.2. Prestigi social de lÆorganització político-administrativa islàmica medieval 2.3. Registre culte i varietats de la llengua àrab. 3. Un sistema grafèmic, fonològic i morfosintàctic distint 3.1. El sistema grafèmic i fonològic de la llengua àrab. 3.2. Determinació i indeterminació. 3.3. Sintaxi nominal àrab. 4. Camps semàntics i agrupacions lèxiques 4.1. Vocabulari tècnic de lÆIslam. 4.2. Artesania i comerç. 4.3. Altres camps semàntics i agrupacions lèxiques. 5. La influència àrab en la toponímia dÆEspanya, Portugal i Sicília
5.1. Adaptacions a lÆàrab dels noms de lloc pre-existents en al-Andalus i Sicília. 5.2. LÆOnomàstica àrab: tribus i noms propis
5.3. Descripció de la terra i el paisatge.
Objetius
URL de Fitxa