Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

13634 Mesurament Educatiu - LL.PEDAGOGIA 00


Centre
Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació
Departament
Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
Professor responsable
Sin datos cargados
Met. Docent
Lliçó magistral; discussió dirigida, activitats individuals i en grup d'aplicació dels continguts. Pràctiques i tutories.
Classes teòriques i classes pràctiques.
Met. Avaluació
- Es realitzarà dos proves de qualificació de la Teoria. Estes proves suposaran el 40% de la matèria.
- Realització de dos exercicis pràctics en l'aula. Estes proves representen el 60% de la qualificació total de la matèria.
- Presentació treball voluntari
Bibliografia
Jornet, J.M y Suárez, J.M (1996): Pruebas estandarizadas y evaluación del rendimiento: usos y características métricas, Revista de Investigación Educativa, vol 14, n 2, pp. 141-163.
Magnusson, D. (1987): Teoría de los tests. México. Trillas.
Muñiz, J. (1997): Introducción a la Teoría de Respuesta a los Items. Madrid: Pirámide.
Muñiz, J. (1998): Teoría Clásica de los tests. Madrid: Pirámide.
Nunnally, J.C. y Bernstein, I.J. (1995): Teoría Psicométrica. México: McGraw Hill.
Olea, J.; Ponsoda, V. y Prieto, G. (1999): Tests informatizados. Fundamentos y aplicaciones. Madrid: Pirámide.
Thorndike, R.L. (1989): Psicometría aplicada. México: Limusa.
Continguts
1. El Mesurament Educatiu en el context de les Ciències de l'Educació. Desenrotllament històric
2. Mesurament, Avaluació i Investigació Avaluativa en Educació. Tècniques i instruments d'arreplegada d'informació.
3. Avaluació Normativa i Avaluació Criterial.
4. La Teoria Clàssica dels Tests
5. Anàlisi d'Elements
6. Fiabilitat. Fiabilitat Absoluta. Fiabilitat Relativa
7. Validesa. Tipus de Validesa.
8. El procés de Baremació/Tipificació del test.
9. Tests Administrats per Ordinador.
10. Elements de crítica a la Teoria Clàssica dels Tests.
Objetius
Conéixer els distints tipus d'arreplegada d'informació educativa. Diferenciar entre avaluació normativa i criterial. Saber realitzar una Anàlisi d'elements, de fiabilitat i de validesa d'un test des del punt de vista normatiu. Saber baremar un test des de la teoria normativa. Conéixer les aplicacions informàtiques per a l'anàlisi dels tests normatius. Conéixer les aproximacions alternatives al model normatiu.
URL de Fitxa