Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

13631 Instruments i Tècniques Avaluatives - LL.PEDAGOGIA 00


Centre
Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació
Departament
Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
Professor responsable
Sin datos cargados
Met. Docent
El professor serà el guia de l'aprenentatge de l'alumne. Es portarà una organització interna de l'assignatura per a facilitar l'adequat desenvolupament de la mateixa per part de l'alumne. La metodologia docent s'adaptarà a l'assistència com a la no assistència dels estudiants.
Met. Avaluació
Els mètodes d'avaluació seràn diversos, atès a una avaluació formativa fonamentalment, la qual s'establirà en funció dels contractes d'aprenentatge que es porten entre el professor i l'alumne.
Bibliografia
Anguera, M.T. (1985) Metodología de la obs. en las CC. Humanas. Cátedra Blanchet, A., Guiglione, R., Massonnat, J. y Thognon, A. (1989). Técnicas de investigación en ciencias sociales. Madrid. Narcea. Fernández Ballesteros, R. y Carrobles, J. A.. (1981) Evaluación Conductual. Metodología y Aplicaciones. Madrid: Pirámide. López Feal, R. (1986). Construcción de instrumentosà. Bar. Almanex. Martorell, M.C. Y González, R. (1997). Entrevista y Consejo Psicológico. Pérez Serrano, G. (1994). Investigación Cualitativa. Retos e Interrogantes. II. Técnicas y Análisis de Datos. Madrid: La Muralla. Schwartz, H. Y Jacobs, J.. (1984). Sociología Cualitativa. México: Trillas.
Continguts
Amb aquesta assignatura es preten que els estudiants coneguen els components teòrics i pràctics, així com els problemes implicats en la construcció i aplicació dels instruments i tècniques avaluatives. La metodologia de treball serà bàsicament:
Exposició de continguts teòrics propis de la matèria.
Realització d'activitats pràctiques.
Per a aconseguir els objectius del curs es tractaràn especialment els següents temes:
El QÜESTIONARI
L'ENTREVISTA
Altres instruments i tècniques com l'Autoinforme, el Portafoli i l'Observació.
Objetius
- Saber seleccionar l'instrument o tècnica avaluativa necessària per a un determinat procés avaluatiu.
- Saber dissenyar un instrument o tècnica avaluativa adaptada al procés d'avaluació.
- Manejar els recursos tècnics i metodològics d'elaboració d'un instrument d'avaluació.
- Desenvolupament d'habilitats per al treball en equip en la construcció d'una eina per a l'avaluació.
URL de Fitxa