Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

13516 Educació de Persones Adultes - D.EDUC.SOCIAL 00


Centre
Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació
Departament
Didàctica i Organització Escolar
Professor responsable
Sin datos cargados
Met. Docent
Exposició del professor, debats, comentaris de textos, supòsits
pràctics: anàlisi de problemes, tasques, materials, treball de
camp.
Met. Avaluació
Avaluació contínua del procés d'ensenyança /aprenentatge
Bibliografia
Adorno, T.W. (1998), Educación para la emancipación. Madrid. Morata
Beltrán, J. (2002), Ciudadanía y educación . Valencia. Germanía
Cabello, J. (1997), Didáctica y Educación de Personas Adultas.
Málaga. Aljibe.
Freire, P. (1990), Naturaleza Política de la Educación. Barcelona.
Paidós.
Jarvis, P. (1989), Sociología de la educación continua y de
adultos. Barcelona. El Roure.
Continguts
Les persones adultes en la societat actual: Redefinició del
concepte d'adultesa.
Reflexió crítica sobre les demandes i oportunitats educatives.
Motius de participació de les persones adultes en programes i
activitats educatives.
Perspectiva sociohistòrica de l'Educació d'Adults:La
institucionalització de l'EA Situació actual de l'E.A.en
Espanya. Ordenació de l'EA en el sistema educatiu espanyol: Marco
legislatiu actual. La Reforma Educativa i l'EA Anàlisi de
polítiques mundials d'EA
El currículum de l'EA: Planificació, desenrotllament i avaluació.
Objetius
Adquirir una precisió conceptual major i elaborar marcs
conceptuals més complexos que servisquen d'instrument de reflexió
crítica i acció.
·Tenir un coneixement de l'Educ. d'Adults en l'actualitat,
aprofundint en l'anàlisi crítica de problemes i contradiccions.
·Analitzar el procés de producció del coneixement,selecció,
distribució i transmissió en la nostra societat.
·Conèixer alguns dels autors més representatius de l'Educ. de
adults.
URL de Fitxa