Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

12472 Introducció a la Comptabilitat - D.RR.LABORALS 2000


Centre
Facultat de Ciències Socials
Departament
Comptabilitat
Professor responsable
Sin datos cargados
Met. Docent
Met. Avaluació
Bibliografia
Blanco I., América Álvarez M., et. alt. Introducción a la contabilidad. Ed. Prentice Hall. 2000.
Cubedo Tortonda, M. Aplicaciones del Plan General de Contabilidad. Ed. Pirámide. Madrid 1995.
Saez Torrecilla, A. Contabilidad general . Vol. 1 y 2. Ed. McGraw-Hill. Madrid. 1992.
Saez Torrecilla, A.: Casos prácticos de contabilidad general. Vol. 1 y 2. De. McGraw-Hill. Madrid 1992.
Serra Salvador, V., Giner Inchausti, B. Vilar Sanchis, E. Sistemas de información contable. (Una introducción a la contabilidad ). Ed. Tirant lo Blanc. Valencia 1994.
Vela Pastor, M., Montesinos Julve, V., Serra Salvador, V. Manual de contabilidad. Ed. Ariel. Barcelona 1993.
Continguts
1. ASPECTES FONAMENTALS DE LA COMPTABILITAT D'EMPRESES.
TEMA 1. INTRODUCCIÓ. CONCEPTE DE LA COMPTABILITAT.
TEMA 2. TEORIA DEL PATRIMONI.
TEMA 3. ELS FETS COMPTABLES
TEMA 4. TEORIA DE LA REPRESENTACIÓ COMPTABLE: EL COMPTE
TEMA 5. TEORIA DEL CICLE COMPTABLE
TEMA 6. EL PLA GENERAL DE COMPTABILITAT
2. INGRESSOS, GASTOS I RESULTATS
TEMA 7. ELS INGRESSOS
TEMA 8. ELS GASTOS
TEMA 9. EL RESULTAT
3. ANÀLISI COMPTABLE DE L'ESTRUCTURA CIRCULANT.
TEMA 10. CREDITORS I DEUTORS PER OPERACIONS DE TRÀFIC.
TEMA 11. EXISTÈNCIES.
TEMA 12. COMPTES FINANCERS.
4. ANÀLISI COMPTABLE DE L'ESTRUCTURA FIXA
TEMA 13. IMMOBILITZAT.
TEMA 14. FINANÇAMENT BÀSIC
Objetius
Amb el desenvolupament dels continguts del present programa es pretén que el futur diplomat en Relacions Laborals siga capaç de dur a terme les funcions bàsiques de l'activitat comptable, açò és, elaboració, comunicació i interpretació i anàlisi de la informació comptable.
L'objectiu d'esta matèria introductòria serà perfilat i complementat amb altres assignatures optatives oferides per este departament en posteriors semestres.
URL de Fitxa
http://centros.uv.es/web/departamentos/D44/valenciano/