Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

12464 Elements de Dret Públic - D.RR.LABORALS 2000


Centre
Facultat de Ciències Socials
Departament
Dret Financer i Història del Dret
Professor responsable
H8192 - JOSE LUIS BOSCH CHOLBI
Met. Docent
Metodologia docent
Classe teòrica: exposició dels temes del programa per part de professor.
Classe pràctica: comentaris de qüestions d'actualitat, sessió en l'aula d'informàtica, comentaris de jurisprudència, redacció d'escrits bàsics a l'Administració.
Tutories.
Met. Avaluació
Mètode d'avaluació
Examen final de caràcter teòric i pràctic consistent en mínim de cinc preguntes i un màxim de deu que es puntuarà de 0 a 10 punts.
Es tindrà en compte la seua assistència i participació en classe i l'entrega dels treballs proposats.
Bibliografia
Bibliografia recomanada
a) Bibliografia bàsica: MARTÍN QUERALT, J., LOZANO SERRANO, C., I POVEDA BLANCO, F.: Dret Tributari, 11a edició, Aranzadi 2006. ESCUIN PALOP, V.: Elements de Dret Públic, 4a edició, Tecnos, Madrid, 2005. b) Constitució Espanyola. Llei 30/1992 de Règim Jurídic de l'Administració de l'Estat i del Procediment Administratiu Comú, Tecnos, Madrid, 2006. Llei General Tributària i normes complementàries, Tecnos, Madrid, 2006. c) Bibliografia complementària: MARTÍN QUERALT, J., LOZANO SERRANO, C., CASADO OLLERO, G I TEJERIZO LÓPEZ, JM: Curs de Dret financer i tributari, 17a edició, Tecnos, Madrid, 2006.
Continguts
1.L'ordenament jurídic, Dret Públic i Privat. L'Estat social i democràtic de dret. 2. Sistema de fonts de l'ordenament jurídic. 3. Part dogmàtica de la CE. Drets i deures fonamentals. 4. Monarquia Parlamentària. La Corona. 5. Les Corts Generals. 6. El Govern. 7. El Poder Judicial. 8. Tribunal Constitucional. 9. Organització territorial de l'Estat. 10.Administració Pública. Dret administratiu. Acte administratiu. 11. L'acte administratiu. 12. Requisits formals de l'acte administratiu. 13. Revisió dels actes administratius. 14. Dret financer. 15. Dret tributari. Els ingressos tributaris. Concepte de tribut. Categories tributàries i elements del tribut. 16. Procediments tributaris de gestió i revisió.
Objetius
Objectius
1. Comprendre els conceptes bàsics de l'assignatura i les relacions existents entre estos.
2. Conéixer i manejar adequadament el vocabulari jurídic específic de l'assignatura.
3. Adquirir una visió de conjunt del Dret Públic espanyol.
4. Anàlisi crític de l'entorn polític, econòmic i social.
5. Potenciar la interactivitat en el procés d'ensenyança-aprenentatge.
6. Maneig de ferramentes informàtiques i internet.

URL de Fitxa