Inici > Primer i segon cicle > Titulació > Assignatura > Fitxa tècnica

Fitxa tècnica d'una assignatura en una titulació

12093 Comptabilitat Financera i de Costos - GEE 2003-TP-


Centre
Facultat d'Economia
Departament
Comptabilitat
Professor responsable
Sin datos cargados
Met. Docent
Donat el caràcter anual de l'assignatura Comptabilitat Financera i de Costos, esta s'impartirà durant tot el curs acadèmic a raó de dos hores de teoria i una hora de pràctiques a la setmana.
Met. Avaluació
Part de Financera el 70 % de la nota final
La part de Costos el 30% de la nota final
Bibliografia
BLANCO DOPICO, Mª ISABEL y otros:?Introducción a la contabilidad? (Contabilidad Financiera I). Prentice Hall 2000.
REAL DECRETO 1643/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad. B.O.E. de 27 de Diciembre de 1990.
RIPOLL FELIU, V. y otros: Introducción a la contabilidad de Gestión. Cálculo de costes. Editorial McGraw-Hill. 1994.
SERRA SALVADOR, V: ?Contabilidad de Costes. Cálculo, análisis y control. Ed. Tirant lo blanc, 2003
VELA PASTOR, M., MONTESINOS JULVE, V. y SERRA SALVADOR, V.: Manual de Contabilidad. Editorial Ariel. 4ª edición. 1996
VILAR SANCHIS, E.: Costes, márgenes y resultados. Control de la rentabilidad económica. ESIC editorial. 2000
Continguts
TEMA 1. L'ACTIVITAT ECONÒMICA I LA INFORMACIÓ COMPTABLE
TEMA 2. EL PATRIMONI EMPRESARIAL
TEMA 3. EL MÈTODE COMPTABLE I LA TEORIA DELS COMPTES
TEMA 4. EL CICLE COMPTABLE
TEMA 5. LA REGULACIÓ COMPTABLE.
TEMA 6. EXISTÈNCIES
TEMA 7. CRÉDITS Y DEBITS RELACIONATS CON LA ADMON. PUBLICA
TEMA 8. ACTIUS FINANCIERES
TEMA 9. IMMOBILITZAT .
TEMA 10. FONTS DE FINANÇAMENT.
TEMA 11. ELS COMPTES ANUALS
SEGONA PART: COMPTABILITAT DE COSTOS
TEMA 13. COMPTABILITAT DE COSTOS I DE GESTIÓ: ÀMBIT, OBJECTIUS I USUARIS.
TEMA 14. CONCEPTES, CLASSES I SISTEMES DE COSTOS
TEMA 15. SISTEMES DE COSTOS COMPLETS HISTÒRICS ACUMULATS PER COMANDES O ORDENES DE TREBALL.
Objetius
Conceptes bàsics i metodologia de la comptabilitat financera, així com els instruments del procés comptable i el cicle comptable.
El coneixement dels fets econòmics que ocorren en l'àmbit intern de l'empresa, i en la problemàtica del seu registre i captació comptable,
URL de Fitxa
http://centros.uv.es/web/departamentos/D44/valenciano/general