logo UV

PREINSCRIPCIÓ GRAU / PREINSCRIPCIÓN GRADO

CONSULTA DE SOL·LICITUDS / CONSULTA DE SOLICITUDES

Lletra / Letra
Data naixement / Fecha nacimiento
Email

 

Les dades de validació són les mateixes de la preinscripció de la GVA.

L'email ha de ser l'introduït en la GVA, sinó va guardar cap email deixe el camp buit.

Pot consultar les ajudes a la matricula UV abans de sol·licitarla.

-------------------

Los datos de validación son los mismos que la preinscripción de la GVA.

El email debe ser el introducido en la GVA, sino guardó ningún email deje el campo vacío.

Puede consultar la ayuda en matricula UV antes de solicitarla.